Avatar's MaiLan_MaiLan

Ghi chép của MaiLan_MaiLan

Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng cao trong 10 năm qua

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015

Theo báo cáo của Cục QLBH, thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian qua đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục được nâng cao:

Cơ chế chính sách trong lĩnh vực KDBH tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và ban hành kịp thời, bước đầu minh bạch hơn, công bằng, gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao dịch vụ công tạo điều kiện cho các DNBH mở rộng phạm vi địa bàn, đối tượng phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn tài chính, tuân thủ pháp luật, tăng trưởng hiệu quả.

Thị trường bảo hiểm hiện có 61 DNBH hoạt động ổn định, trong đó có 29 DNBH phi nhân thọ, 1 chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, 17 DNBH nhân thọ, 2 DN tái bảo hiểm và 12 DNMGBH.

  • Trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 30.536 tỷ đồng (tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2014). Trong đó, doanh thu khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng hơn 40%, đây là mức tăng trưởng cao trong 10 năm vừa qua.
  • Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tuy doanh thu tăng trưởng hơn 10%, nhưng đã khắc phục được tương đối triệt để yếu tố nợ phí bảo hiểm, dẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng gần gấp đôi năm ngoái.
  • Tổng tài sản toàn thị trường ước đạt 175.139 tỷ đồng (tăng 11,67 % so với cùng kỳ năm 2014); tổng số tiền đầu tư ước đạt tỷ 141.532 đồng (tăng 16,5 % so với cùng kỳ năm 2014; tổng dự phòng nghiệp vụước đạt 104.907 tỷ đồng (tăng 22,5 % so với năm 2014); tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 39.629 tỷ đồng (tăng 2,5 % so với cùng kỳ năm 2014).

Công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm được tăng cường theo hướng kết hợp giữa giám sát từ xa và tăng cường đối thoại, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ với DNBH dưới nhiều hình thức.… nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, tạo môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh, minh bạch hơn.

Tổng kết thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015

Tổng kết thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015

Tại Hội nghị, Cục QLBH đã điểm lại kết quả đẩy mạnh thực hiện 6 nhóm giải pháp trong tổng thể các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Bộ trưởng đã chỉ đạo tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm ngày 27/3/2015.

  • Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật;
  • Đa dạng hóa, mở rộng triển khai các sản phẩm bảo hiểm;
  • Thực hiện tốt tái cấu trúc DNBH;
  • Công tác Quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm;
  • Việc thực hiện các chương trình mục tiêu;
  • Đào tạo, tuyên truyền và hợp tác về bảo hiểm.

Đại diện Cục KHTC ông Phạm Vũ Anh – Phó Cục trưởng chúc mừng kết quả đạt được của Cục QLBH là vô cùng ấn tượng, cụ thể doanh thu khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng vượt bậc, lĩnh vực phi nhân thọ khắc phục tương đối triệt để yếu tố nợ phí. Đồng thời, Ông cũng  đề nghị Cục QLBH tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Cục KHTC thực hiện dự toán năm 2016.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015

Tiếp tục triển khai tốt công tác 6 tháng cuối năm

Cục trưởng cho biết thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực như trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong và ngoài Bộ, sự đồng lòng của các DNBH, sự quyết tâm, đoàn kết của các cán bộ trong Cục QLBH trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Cục trưởng cũng nhấn mạnh để triển khai tốt những nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, toàn bộ cán bộ công chức Cục QLBH cần quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở thống nhất chỉ đạo trong tập thể Lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì và đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Cụ thể: Cục QLBH tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên, đồng thời tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, chương trình xây dựng pháp luật, các chương trình kinh tế xã hội của Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Tài chính, tiếp tục làm việc cụ thể với từng DNBH, từng khối nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm, phối hợp tốt với các đơn vị trong bộ, hướng dẫn, chỉ đạo, đồng hành cùng các DNBH trong quá trình hoạt động kinh doanh và thực thi tuân thủ pháp luật,….

Và đề xuất trình Bộ, trình Chính phủ theo thẩm quyền xem xét giải quyết việc hoàn thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNBH để thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả, đạt được các mục tiêu Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đề ra, đồng thời để bảo hiểm tiếp tục đóng vai trò quan trọng hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

3143 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

0 bình luận

Viết bình luận mới

Thị Trường Tài Chính là kênh đóng

Bạn chưa được quản trị kênh chấp nhận tham gia. Bình luận của bạn phải được quản trị kênh duyệt mới được đăng.
Website liên kết