Avatar's goldscors

Ghi chép của goldscors

Bản quyền

Theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 mục 1 điều 20 quy định:
  1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:a) Làm tác phẩm phái sinh;b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;c) Sao chép tác phẩm;d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
  2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.
  3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Trong đó, "sao chép" được định nghĩa theo phần thứ nhất, điều 4:
Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm thời tác phẩm dưới hình thức điện tử.

Phần 2, chương II, điều 28 quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm:
7. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Do đó, một số thread tiêu biểu sau đây đã có chứa nội dung do user tạo ra vi phạm pháp luật Việt Nam: 

Nếu Ban Quản Trị Linkhay có thể mạnh tay với link sex, link mang nội dung chính trị nhạy cảm, spam thì mong các bạn cũng có thể mạnh tay hơn với những nội dung vi phạm bản quyền từ giờ trở về sau để tạo ra một sân chơi chất lượng.
Trân trọng.
4720 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi vuphuong87 , clee0___01 người nữa
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
EchChua
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết